اصلاح ضوابط طرح تفصیلی شهر بیرجند

لینک زیر را کلیک کنید

اصلاح ضوابط طرح تفصیلی شهر بیرجند