ابلاغ مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر بیرجند مورخ 96/2/26