اجرای دیوار ساحلی با نمای سنگ مالون در بهشت متقین انجام می شود.

مدیر عامل سازمان بهشت متقین با اعلام این خبر گفت: مساحت کل این دیوار ساحلی 300 متر مکعب می باشد.

   جواد بهدانی افزود: مدت زمان اجرای پروژه یکماه می باشد که با اعتبار600/000/000 ریال انجام می گردد.