اولین جلسه کارگروه جمعیت حیوانات ناقل بیماری به انسان در سال 95 در تاریخ 5/3/95 در محل شهرداری تشکیل گردید.

در این جلسه که با کلیه اعضای کارگروه برگزار شد، اعضاء و سمن های حاضر در جلسه به بیان دیدگاه های خود پرداختند و پس از تشریح شرح وظایف کارگروه ها در سطح ملی، استانی و شهرستانی مقرر گردید اعضای کارگروه برابر دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور اقدام نمایند.

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی : 137

سامانه پیامک شهرداري : 30007807

تلفن شهرداری مرکز:3-05632222201   فکس : 05632215011

فکس روابط عمومی:05632229330

پست الکترونیک : ravabet@birjand.ir

آدرس : بیرجند - میدان ابوذر - شهرداری بیرجند

                                                  

birjand_mayor@                               

javid_ _ir