معلولان عزیزمان هیچ گاه نیاز به ترحم ودلسوزی ندارند، چرا که آنان جزء جدایی ناپذیر جامعه هستند. لذا باید تلاش کرد تا امکانات لازم برای حضور فعال معلولان درجامعه فراهم گردد.

محمدبراتی، مدیر منطقه یک شهرداری با ایراد این سخنان افزود : درراستای اهتمام به اجرای قانون مناسب سازی، همه ساختمان ها ومعابربا هرنوع کاربری، می بایست مناسب برای حرکت معلولان ساخته شود وبرهمین اساس همه ی سازمان ها، اعم از دولتی وغیردولتی باید از این الگو تبعیت کنند.

به گفته وی منطقه یک شهرداری بیرجند درراستای این اهداف، با طراحی ، ساخت وجانمایی مکانهایی برای پارک خودروهای معلولین وپلهایی جهت جابجایی سهل وآسان ویلچر معلولین، گامی مثبت درآماده نمودن محیطی راحت برای رفت وآمد معلولان فراهم نموده واین حرکت ، بصورت مستمر در برنامه های کاری این منطقه قراردارد.

وی همچنین از مساعدت وهمکاری های مجدّانه ادارات فرمانداری ، بنیادشهید، بهزیستی وسازمان نظام مهندسی با این منطقه دراین خصوص تشکروقدردانی نمود.

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی : 137

سامانه پیامک شهرداري : 30007807

تلفن شهرداری مرکز:3-05632222201   فکس : 05632215011

فکس روابط عمومی:05632229330

پست الکترونیک : ravabet@birjand.ir

آدرس : بیرجند - میدان ابوذر - شهرداری بیرجند

                                                  

birjand_mayor@                               

javid_ _ir