مدیر امور پسماند شهرداری بیرجند از پیشرفت ۸۵ درصدی سایت مدیریت پسماند این شهرداری خبر داد و گفت: از سال گذشته تاکنون ۲ میلیارد تومان برای تکمیل طرح‌های این سایت هزینه شده است.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ احمد لطایفی افزود: عملیات اجرایی سایت مدیریت پسماند شهرداری بیرجند در فصل پاییز پیش‌رو به اتمام خواهد رسید.

وی بیان کرد: راه‌اندازی خط تفکیک صنعتی پسماند در سایت مدیریت پسماند شهرداری بیرجند نیز در دستور کار است که اجرای کامل این طرح به ۱۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

مدیر امور پسماند شهرداری بیرجند گفت: با توجه به انجام مناقصه اجرای این طرح در روزنامه‌های محلی با مشخص شدن برنده مزایده عملیات اجرایی آن در مهرماه آغاز می‌شود و طی ۱۲ ماه به اتمام خواهد رسید.

وی کاهش آلودگی، بهره‌برداری بیشتر از زباله، تولید کمپوست و کاهش هزینه تفکیک و بازیافت زباله را از مزایای این طرح ذکر کرد