نگاه ویژه به معلولین عزیز، همیشه وهمه جا می بایست سرلوحه امورقرارگرفته تا این عزیزان هیچگاه خودرا تنها وجدای از جامعه ندانند.

لذا می بایست هرگونه فعالیت وتردد را برای آنان سهل وآسان نموده تا آزادانه وبدون خطر درمحیط پیرامون خود اعم از اماکن عمومی، معابر، محیط شهری وساختمان های عمومی رفت وآمد کنند و ازتسهیلات محیطی، اجتماعی ،فرهنگی واقتصادی با حفظ استقلال فردی لازم بهره مند شوند. منطقه یک شهرداری نیزبا سرلوحه قراردادن این امر ونگاه ویژه به دغدغه های این عزیزان، مبادرت به طراحی، تهیه وجانمایی محلهایی جهت عبورسهل وآسان این عزیزان نموده است. باشد که این حرکت شکوفا بیش از پیش ودرتمامی سطوح جامعه ادامه یابد.

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی : 137

سامانه پیامک شهرداري : 30007807

تلفن شهرداری مرکز:3-05632222201   فکس : 05632215011

فکس روابط عمومی:05632229330

پست الکترونیک : ravabet@birjand.ir

آدرس : بیرجند - میدان ابوذر - شهرداری بیرجند

                                                  

birjand_mayor@                               

javid_ _ir