بازدید شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر بیرجند از پروژه پارک انقلاب