به گزارش روابط عمومی شهرداری بیرجند اکیپ نظافتی شهرداری شامل 25 نیروی خدماتی به همراه اکیپ بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شامل 20 پزشک به شهر کاظمین اعزام شدند.