دیدار رئیس اتاق بازرگانی استان وهیات همراه با شهردار بیرجند