شهردار واعضای شورای اسلامی شهربیرجنددر مراسم معنوی غباررویی وعطرافشانی گلزارشهدا حضوریافتند و به مقام شامخ شهدا ادای احترام کردند