دیدار مدیر منطقه ای بانک شهر با دکتر جاوید شهردار بیرجند