دیدار رئیس جهاد دانشگاهی واحد خراسان جنوبی و هیات همراه با دکتر جاوید شهردار بیرجند