مراسم معارفه مهندس خانزاد به سمت سرپرست شهرداری منطقه یک