حضور دکتر جاوید ودکتر تقی زاده همراه با کارکنان شهرداری بیرجند در مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس