دیدار مدیر آب منطقه ای استان و هیات همراه با شهردار بیرجند