دیدار مدیریت امور پردیسهای دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی با شهردار بیرجند