بازدید جانشین ناحیه مقاومت بسیج سپاه بیرجند از شهرداری مرکزی بیرجند و مناطق دوگانه به مناسبت روز شهرداری ها و دهیارها