دیدار مدیرکل پست استان وهیات همراه با دکتر جاوید شهردار بیرجند