دیدار مدیر حوزه هنری استان و هیات همراه با دکتر جاوید شهردار بیرجند