دیدار سرهنگ جلالی فرماندهی ارشد آجا درخراسان جنوبی وهیات همراه با دکتر جاوید شهردار بیرجند