بازدید شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر از پروژه های مهرشهر