دیدار معاون منطقه یک بانک شهر کشور (شرق کشور) وهیات همراه با شهردار بیرجند