بازدید شهردار واعضای شورای اسلامی شهربیرجند از مدرسه طبیعت کن کاج