دیدار مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی استان وهیات همراه با شهردار بیرجند