بازدید شهردار ومدیرکل دفتربرنامه ریزی ومدیریت توسعه شهری سازمان شهرداری ها ودهیاری های کشور از پروژه های شهرداری بیرجند