دیدار مدیرکل اوقاف وهیات همراه بادکتر جاوید ومدیران شهرداری بیرجند