EN

بازدید شهردار همراه با معاونین و مدیران شهرداری بیرجند از روند پیشرفت عملیات عمرانی پروژه پارک جنگلی

بازدید شهردار همراه با معاونین و مدیران شهرداری بیرجند از روند پیشرفت عملیات عمرانی پروژه پارک جنگلی