EN

شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر بیرجند با خانواده شهیدین قاسمی دیدار کردند

شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر بیرجند با خانواده شهیدین قاسمی دیدار کردند.