EN

شهردار و دکتر تقی زاده بهمراه جمعی از مدیران شهرداری در منزل خانواده شهید میری حضور یافتند

شهردار و دکتر تقی زاده بهمراه جمعی از مدیران شهرداری در منزل خانواده شهید میری حضور یافتند

شهردار و دکتر تقی زاده بهمراه جمعی از مدیران شهرداری در منزل خانواده شهید میری حضور یافتند