EN

آموزش ضمن خدمت کارکنان شهرداریهای استان خراسان جنوبی به عنوان حوزه برتر در بحث آموزش کارکنان در کشور معرفی گردید.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ در دومین نشست آموزشی مسئولین آموزش دفاتر امور شهری و شوراهای استانداری های کشور در

ادامه مطلب