EN

جشن بزرگ اُم ابیها با حضور شهردار ، اعضای محترم شورای اسلامی شهر و شهروندان بیرجندی در بوستان پروفسور بلالی مهرشهر برگزارشد.

جشن بزرگ اُم ابیها با حضور شهردار ، اعضای محترم شورای اسلامی شهر و شهروندان بیرجندی در بوستان پروفسور بلالی مهرشهر برگزارشد.