EN

بازدید شهردار،معاون خدمات شهری ورییس سازمان مشاغل وفرآورده های کشاورزی شهرداری از بازار روز غفاری، چهارشنبه بازار خیابان بهشتی و ساختمان در حال احداث گرمخانه ومرکز متکدیان

بازدید شهردار،معاون خدمات شهری ورییس سازمان مشاغل وفرآورده های کشاورزی شهرداری از بازار روز غفاری، چهارشنبه بازار خیابان بهشتی و ساختمان در حال احداث گرمخانه ومرکز متکدیان و تاکید بر رفع اشکالات این بازارها، سرعت در تکمیل ساختمان گرمخانه حداکثر تا پایان آذرماه و ساماندهی بخشی از فروشندگان سیار ودست فروشان در چهارشنبه بازار بهشتی