EN

رویکرد سخت گیرانه شهرداری در برخورد با تخلفات ساختمانی منجر به حذف پارکینگ

معاون شهرسازی و معماری شهردار بیرجند اظهار داشت: شهرداری بیرجند در خصوص تخلفات ساختمانی منجر به حذف پارکینگ رویکرد سخت گیرانه ای را در راستای بازدارندگی و کاهش این نوع تخلفات در برنامه دارد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ دکتر حمید فخیم زاده افزود: اینگونه املاک در چندساله اخیر افزایش داشته و به جهت جلوگیری از تبدیل شدن این موضوع به معضلی غیر قابل حل در آینده و از طرفی با توجه به اینکه قانونگذار فقط در 6 مورد حذف پارکینگ را مجاز دانسته لذا شورای محترم اسلامی شهر بیرجند موضوع نحوه تامین پارکینگ املاک سطح شهر را مورد بررسی قرار داده است.
وی  با اشاره به نتیجه بررسی این موضوع در شورای اسلامی شهر بیرجند افزود: مالکین املاکی که اقدام به احداث طبقه اضافی می نمایند یا تمام و یا قسمتی از پیلوت ساختمان خود را بدون مجوز، به استفاده مسکونی تبدیل می کنند یا اقدام به اضافه نممودن تعداد واحدها بدون تخلف زیربنایی می نمایند و در اثر این تخلفات انجام شده، ملک دچار کسری پارکینگ می گردد شهرداری در زمان ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها، درخواست اجرای ضوابط شهرسازی و برگرداندن ملک به حالت اولیه برابر پروانه خواهد نمود.