EN

شهردار بیرجند بهمراه معاونین و مدیران شهرداری با اعضای شورای اسلامی شهر در اولین جلسه رسمی شورا درسال 97 دیدار کردند

شهردار بیرجند بهمراه معاونین و مدیران شهرداری با اعضای  شورای اسلامی شهر در اولین جلسه رسمی شورا درسال 97 دیدار کردند