EN

بازدید شهردار بیرجند، معاون عمرانی استانداری ،مدیرکل دفترامورشهری و شوراهای استانداری همراه با شهرداران استان خراسان جنوبی از پارک تازه احداث شده توسط شهرداری فردوس

بازدید شهردار بیرجند، معاون عمرانی استانداری ،مدیرکل دفترامورشهری و شوراهای استانداری همراه با شهرداران استان خراسان جنوبی از پارک تازه احداث شده توسط شهرداری فردوس

ادامه مطلب