EN

احداث میدان تقاطع شهید فهمیده و خیابان امام موسی بن جعفر(ع) سهولت در تردد شرق به غرب و شمال به جنوب بیرجند

شهردار بیرجند گفت:احداث میدان تقاطع شهید فهمیده و خیابان امام موسی بن جعفر(ع) واصلاح هندسی تقاطع در راستای سهولت در تردد آسان خودروها ازشرق به

ادامه مطلب