EN

جلسه حوزه معاونت خدمات شهری با سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری در راستای برنامه ریزی روز 7 مهر (روز آتش نشانی برگزار شد

جلسه حوزه معاونت خدمات شهری با سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری در راستای برنامه ریزی روز 7 مهر (روز آتش نشانی برگزار شد

ادامه مطلب