EN

بازدید شهردار ،مدیرکل میراث فرهنگی استان و جمعی از مدیران شهری از پروژه بوستان کاجستان

بازدید شهردار ،مدیرکل میراث فرهنگی استان و جمعی از مدیران شهری از پروژه بوستان کاجستان جهت بررسی و جانمایی بازارچه صنایع دستی (شب بازار) در این مکان