EN

جلسه ساماندهی میوه فروشان سیار سطح شهر با هدف جلوگیری از سد معبر و کاهش خطر در معابر عمومی و پیاده روه ها به ریاست معاون خدمات شهری شهرداری بیرجند برگزار شد

جلسه ساماندهی میوه فروشان سیار سطح شهر با هدف جلوگیری از سد معبر و کاهش خطر در معابر عمومی و پیاده روه ها به ریاست معاون خدمات شهری شهرداری بیرجند برگزار شد