EN

عدالت محوری از شاخص های فعالیت شهرداری بیرجند

دکتر بهترین در برنامه میز خدمت صدای خراسان جنوبی با تاکید بر عدالت محوری افزود: ارائه خدمات شهری در مهرشهر و معصومیه باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.