EN

بازدید دکترجاوید و مهندس عدل همراه با جمعی از مدیران شهرداری از پروژه های عمرانی شهرداری بیرجند

بازدید دکترجاوید و مهندس عدل همراه با جمعی از مدیران شهرداری از پروژه های عمرانی شهرداری بیرجند