EN

بازدید سرزده شهردار بیرجند از ایستگاههای آتش نشانی سطح شهر

بازدید سرزده شهردار بیرجند از ایستگاههای آتش نشانی سطح شهر