EN

بازدید شهردار همراه با معاون خدمات شهری و مدیران سازمان سیما،منظر وفضای سبز شهری از پروژه زیباسازی و اجرای فضای سبز حاشیه بلوار شهیدصیاد شیرازی

بازدید شهردار همراه با معاون خدمات شهری و مدیران سازمان سیما،منظر وفضای سبز شهری از پروژه زیباسازی و اجرای فضای سبز حاشیه بلوار شهیدصیاد شیرازی