EN

بازدید شهردار واعضای شورای اسلامی شهر بیرجند از پروژه های عمرانی شهرداری(5 اردیبهشت ماه 98)

بازدید شهردار واعضای شورای اسلامی شهر بیرجند از پروژه های عمرانی شهرداری(5 اردیبهشت ماه 98)