EN

بازدید شهردار ومدیرکل دفتربرنامه ریزی ومدیریت توسعه شهری سازمان شهرداری ها ودهیاری های کشور از پروژه های شهرداری بیرجند

بازدید شهردار ومدیرکل دفتربرنامه ریزی ومدیریت توسعه شهری سازمان شهرداری ها ودهیاری های کشور از پروژه های شهرداری بیرجند