EN

بیست ونهمین ملاقات مردمی شهردار بیرجند با حضور بیش از 30 نفراز شهروندان دوشنبه 97/7/23 در سالن جلسات شهرداری برگزارشد

بیست ونهمین ملاقات مردمی شهردار بیرجند با حضور بیش از 30 نفراز شهروندان دوشنبه 97/7/23 در سالن جلسات شهرداری برگزارشد