EN

حضور دکتر جاوید ودکتر تقی زاده همراه با کارکنان شهرداری بیرجند در مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس

حضور دکتر جاوید ودکتر تقی زاده همراه با کارکنان شهرداری بیرجند در مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس