EN

دیدار دکتر جاوید شهرداربیرجند همراه بامدیرکل بنیادشهید و امورایثارگران استان و جمعی از مدیران شهرداری باخانواده جانباز متوفی جناب آقای حجت الاسلام محمدشبانی

دیدار دکتر جاوید شهرداربیرجند همراه بامدیرکل بنیادشهید و امورایثارگران استان و جمعی از مدیران شهرداری باخانواده جانباز متوفی جناب آقای حجت الاسلام محمدشبانی