EN

دیدار صمیمی دکتر مهرشاد رئیس دانشگاه صنعتی بیرجند و هیات همراه با دکتر جاوید شهردار بیرجند

دیدار صمیمی دکتر مهرشاد رئیس دانشگاه صنعتی بیرجند و هیات همراه با دکتر جاوید شهردار بیرجند